ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ


Цей документ є офіційною публічною пропозицією (далі по тексту – Договір, Оферта) укласти Договір про надання інформаційно-освітніх послуг, за яким Виконавець з однієї Сторони, та Замовник, який своїми діями на Веб-сайті виявив намір придбати послугу, засобами електронного або телефонного зв'язку підтвердив свій намір і оплатив вартість послуги (акцептував публічну оферту) з іншої Сторони, в подальшому іменовані разом "Сторони", врегульовують правові відносини на умовах, викладеній в цій Оферті.

Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України даний Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладення Договору (акцепт).

Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цієї Оферти є вчинення дій по замовленню послуги за допомогою Веб-сайту http://dmitrovstopmo.com та здійснення платежу в рахунок оплати замовленої послуги.

Прийняти пропозицію до укладення Договору може будь-яка фізична особа та/або юридична особа - платник єдиного податку, яка зацікавлена в послугах і володіє достатнім обсягом цивільної дієздатності. У разі прийняття пропозиції від імені юридичної особи, представник юридичної особи повинен мати достатній обсяг повноважень.

Даний Договір є публічним та, згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх.

I ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

ВИКОНАВЕЦЬ - суб'єкт господарювання, який здійснює свою підприємницьку діяльність з реалізації інформаційно-освітніх послуг за допомогою розміщення інформації про істотні умови такої реалізації на Веб-сайті та який володіє достатнім обсягом прав і повноважень, наданих їм автором/авторами онлайн-курсу, творцем/творцями контенту, який надається Замовнику в рамках онлайн-курсу. Виконавцем за цією Офертою є суб'єкт господарювання, який, шляхом виставлення рахунка на оплату Замовнику, отримав від нього оплату

Этот документ является официальным публичным предложением (далее по тексту - Договор, Оферта) заключить Договор о предоставлении информационно-образовательных услуг, согласно которому Исполнитель с одной Стороны, и Заказчик, который своими действиями на веб-сайте изъявил намерение приобрести услугу, средствами электронной или телефонной связи подтвердил свое намерение и оплатил стоимость услуги (акцептовал публичную оферту) с другой Стороны, в дальнейшем именуемые вместе "Стороны", регулируют правовые отношения на условиях, изложенной в этой Оферте.

В соответствии со ст. 642 Гражданского кодекса Украины настоящий Договор считается заключенным с момента принятия Заказчиком предложения о заключении Договора (акцепт).

Полным и безоговорочным принятием (акцептом) настоящей Оферты является совершение действий по заказу услуги с помощью Веб-сайта https://bu-school.top/ и осуществления платежа в счет оплаты заказанной услуги.

Принять предложение заключить Договор может любое физическое лицо и / или юридическое лицо - плательщик единого налога, которое заинтересовано в услугах и обладает достаточным объемом дееспособности. В случае принятия предложения от имени юридического лица, представитель юридического лица должен иметь достаточный объем полномочий.

Настоящий Договор является публичным и, согласно статей 633, 641, 644 Гражданского кодекса Украины, его условия одинаковы для всех.

I ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ - субъект хозяйствования, который осуществляет свою предпринимательскую деятельность по реализации информационно-образовательных услуг посредством размещения информации о существенных условиях такой реализации на Веб-сайте и обладающий достаточным объемом прав и полномочий, предоставленных им автором / авторами онлайн-курса, создателем / создателями контента, который предоставляется Заказчику в рамках онлайн-курса. Исполнителем согласно этой Оферты является субъект хозяйствования, который

1


вартості інформаційно-освітніх послуг за цим Договором і надає вказані послуги.

ЗАМОВНИК - особа яка прийняла акцепт цієї публічної оферти і отримала персональний доступ до онлайн-курсу "Практический онлайн-курс InstaПродвигатор", має можливість переглядати та засвоювати модулі вказаного онлайн-курсу, інший авторський контент, наданий Виконавцем, виконує домашні завдання, отримує тематичну інформацію і профільні освітні консультації від Виконавця, які стосуються тем модулів онлайн-курсу.

ВЕБ-САЙТ - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов'язаної між собою і структурованої у межах адреси Веб-сайту в мережі Інтернет за посиланням http://dmitrovstopmo.com створений для укладення Договорів про надання інформаційно-освітніх послуг Виконавцем, за допомогою ознайомлення Замовника з описом таких послуг на вказаному Веб-сайті.

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЯ ПОСЛУГА - сукупність дій, які вчиняються Виконавцем, тематичної інформації та профільних консультацій, які надаються Виконавцем, авторських матеріалів, доступ до яких надається Виконавцем Замовникові в рамках проходження онлайн-курсу "Базовый онлайн-курс по стопмоушн анимации". Послуги надаються дистанційно через мережу Інтернет.

ОНЛАЙН-КУРС "Базовый онлайн-курс по стопмоушн анимации" - збірка аудіовізуальних творів, яка містить структуровану інформацію у формі прикладних онлайн-уроків, що тематично об'єднані в модулі онлайн-курсу (далі за текстом - "онлайн-курс")

ЗАКАЗЧИК - лицо, которое принял акцепт настоящей публичной оферты и получил персональный доступ к онлайн-курсу "Базовый онлайн-курс по стопмоушн анимации", имеет возможность просматривать и усваивать модули указанного онлайн-курса, другой авторский контент, предоставленный Исполнителем, выполняет домашние задания, получает тематическую информацию и профильные образовательные консультации от Исполнителя, которые касаются тем модулей онлайн-курса.

ВЕБ-САЙТ - совокупность данных, электронной (цифровой) информации, связанной между собой и структурированной в пределах адреса сайта в сети Интернет по ссылке http://dmitrovstopmo.com создан для

заключения Договоров о информационно-образовательных

Исполнителем, посредством

Заказчика с описанием таких услуг на указанном веб-сайте.

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА -

совокупность

Исполнителем,

профильных

Исполнителем, авторских материалов, доступ к которым предоставляется Исполнителем Заказчику в рамках прохождения онлайн-курса "Базовый онлайн-курс по стопмоушн анимации". Услуги предоставляются дистанционно через Интернет.

ОНЛАЙН-КУРС "Базовый онлайн-курс по стопмоушн анимации" - сборник аудиовизуальных произведений, который содержит структурированную информацию в форме прикладных онлайн-уроков, тематически объединенных в модули онлайн-курса (далее по тексту - "онлайн-курс"), в отношении рекламирования и продвижения аккаунтов в социальной сети "Instagram", осуществления эффективного контент-маркетинга и создания контент-плана на определенный период, конкретных средств и методов продвижения личного бренда, работы с визуальным контентом и написание текстов, основ работы в программном обеспечении и приложениях для разработки, оформление контента и полноценного предоставления маркетинговых услуг, таргетирование и запуска рекламы в социальной сети, работы с "блогерами" и лидерами

действий, тематической

совершаемых информации и предоставляемых

консультаций,

предоставлении услуг ознакомления

2


II ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

мнений, осуществление аналитики, организации продаж и поиска клиентов, формирование команды и организации работы с ней.

II ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора публичной оферты являются правоотношения, возникающие непосредственно между Исполнителем и Заказчиком, по которым Исполнитель за плату обязуется предоставить Заказчику комплекс информационно - образовательных услуг по прохождению онлайн-курса через личный кабинет Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить такие услуги, принять их, а также соблюдать другие обязанности, установленные настоящей Офертой.

III ПРИНЯТИЯ УСЛОВИЙ (АКЦЕПТ ОФЕРТЫ)

3.1. Пользуясь Веб-сайтом и заказывая услуги, предлагаемые на Веб-сайте, Заказчик осуществляет акцепт оферты - заключает с Исполнителем этот Договор.

3.2. Акцепт оферты равносилен заключению двустороннего договора в простой письменной форме (ч. 2 ст. 640 Гражданского кодекса Украины).

3.3. Исполнитель принимает оферту путем совершения одного из следующих действий:

● совершением действия, что свидетельствует о принятии условий Договора на странице заказа на Веб-сайте;

● оплатой выставленного Заказчику счета или электронного инвойса платежной системы (оплата по предоставленной Исполнителем ссылке);

● фактическим потреблением информационно - образовательных услуг в рамках онлайн-курса.

3.4. Заказчик заключает Договор на изложенных в этом документе условиях с тем Исполнителем, от имени которого было выставлено счет на оплату стоимости онлайн-курса.

3.5. Принятие условий Договора (акцепт оферты) означает, безоговорочное принятие всех его условий. Если Заказчик не согласен с условиями Договора он должен покинуть Веб-сайт и прекратить пользоваться соответствующими услугами.

3.6. Акцептом оферты Заказчик подтверждает факт предоставления ему всей необходимой и достаточной информации для того, чтобы принять утвердительное решение о заключении Договора.

2.1. Предметом даного Договору публічної оферти є правовідносини, які виникають безпосередньо між Виконавцем та Замовником, за якими Виконавець за плату зобов'язується надати Замовникові комплекс інформаційно - освітніх послуг з проходження онлайн-курсу через особистий кабінет Замовника, а Замовник зобов'язується оплатити такі послуги, прийняти їх, а також дотримуватись інших обов'язків, визначених цією Офертою.

III ПРИЙНЯТТЯ УМОВ (АКЦЕПТ ОФЕРТИ)

3.1. Користуючись Веб-сайтом і замовляючи послуги, запропоновані на Веб-сайті, Замовник здійснює акцепт оферти - укладає з Виконавцем цей Договір.

3.2. Акцепт оферти рівносильний укладенню двосторонньої угоди в простій письмовій формі (ч. 2 ст. 640 Цивільного кодексу України).

3.3. Виконавець приймає оферту шляхом вчинення однієї з таких дій:

● вчиненням дії, що свідчить про прийняття умов Договору на сторінці замовлення послуги на Веб-сайті;

● оплатою виставленого Замовнику рахунку або електронного інвойсу платіжної системи (оплата за наданим Виконавцем посиланням);

● фактичним споживанням інформаційно - освітніх послуг в рамках онлайн-курсу.

3.4. Замовник укладає Договір на викладених в цьому документі умовах з тим Виконавцем, від імені якого було виставлено рахунок на оплату вартості онлайн-курсу.

3.5. Прийняття умов Договору (акцепт оферти) означає, беззастережне прийняття всіх його умов. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору він повинен покинути Веб-сайт і припинити користуватися відповідними послугами.

3.6. Акцептом оферти Замовник підтверджує факт надання йому всієї необхідної та достатньої інформації для того, щоб прийняти ствердне рішення про укладення Договору.

3


IV ОПЛАТА ПОСЛУГ, УМОВИ РОЗРАХУНКУ

IV ОПЛАТА УСЛУГ, УСЛОВИЯ РАСЧЕТА

4.1. Вартість послуг вказується на Веб-сайті разом з описом послуги, зазначенням обсягу послуги та акційними умовами, у випадку їх наявності.

4.2. Розрахунки проводяться у гривні, або у валюті, вказаній у рахунку на оплату.

4.3. Оплата послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового платежу на розрахунковий рахунок Виконавця або за допомогою сервісу інтернет-еквайрингу.

4.4. У випадку, якщо у погоджений строк Замовник не проведе повного розрахунку за придбану послугу, Виконавець має право заблокувати доступ Замовникові для подальшого проходження онлайн-курсу.

V ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Даний Договір набирає сили з моменту акцепту оферти і діє до:

● повного проходження Замовником онлайн-курсу;

● або розірвання Договору за згодою сторін;

● або розірвання за ініціативою однієї зі Сторін, у випадку та на умовах, що

встановлені цим Договором.

5.2. Зобов'язання Виконавця з надання доступу до

онлайн-курсу діють протягом 12 (дванадцяти) місяців з моменту початку проходження онлайн-курсу Замовником. По завершенню вказаного строку, зобов'язання Виконавця вважаються повністю виконаними, а Договір - припиненим.

5.3. Зобов'язання Замовника з дотримання прав інтелектуальної власності діють безстроково, незалежно від чинності цієї Публічної Оферти.

VI ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник має право:

● Отримувати інформаційно-освітні послуги в

обсязі та на умовах, передбачених даним

Договором;

● Під час споживання інформаційно-освітніх

послуг отримувати необхідну інформацію та

допомогу від Виконавця.

● На одноразове зарахування суми,

сплаченої за онлайн-курс в якості оплати за цей же онлайн-курс, який буде проводитись у більш пізню дату (більш пізній набір

4.1. Стоимость услуг указывается на Веб-сайте вместе с описанием услуги, указанием объема услуги и акционными условиями, в случае их наличия.

4.2. Расчеты проводятся в гривне, или в валюте, указанной в счете на оплату.

4.3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного платежа на расчетный счет Исполнителя или с помощью сервиса интернет-эквайринга.

4.4. В случае, если в согласованный срок Заказчик не проведет полного расчета за приобретенную услугу, Исполнитель вправе заблокировать доступ Заказчику для дальнейшего прохождения онлайн-курса.

V СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до:

● полного прохождения Заказчиком онлайн-курса;

● или расторжения Договора по соглашению сторон;

● или расторжения по инициативе одной из Сторон, в случае и на условиях, установленных настоящим Договором.

5.2. Обязательства Исполнителя по предоставлению доступа к онлайн-курсу действуют в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента начала прохождения онлайн-курса Заказчиком. По завершению указанного срока, обязательства Исполнителя считаются полностью выполненными, а Договор - прекращенным.

5.3. Обязательства Заказчика по соблюдению прав интеллектуальной собственности действуют бессрочно, независимо от силы этой Публичной Оферты.

VI ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик имеет право:

● Получать информационно-образовательные

услуги в объеме и на условиях,

предусмотренных настоящим Договором;

● При потреблении информационно - образовательных услуг получать необходимую информацию и помощь от

Исполнителя.

● На разовое зачисление суммы, уплаченной за

онлайн-курс в качестве оплаты за этот же онлайн-курс, который будет проводиться в

4


потоку учасників курсу). Вартість такої послуги узгоджується Сторонами окремо.

Замовник зобов'язаний:

● у повному обсязі здійснити розрахунок за

придбаний онлайн-курс;

● добросовісно виконувати вказівки та

рекомендації Виконавця, які стосуються

проходження онлайн-курсу;

● зберігати конфіденційність даних (пароль та

логін), необхідних для доступу до інформації та матеріалів онлайн-курсу, презентацій, роз'яснень, відео-файлів тощо;

● суворо дотримуватись вимог цієї Публічної Оферти в частині захисту прав інтелектуальної власності;

● не допускати вчинення дій, спрямованих на умисне псування ділової репутації Виконавця.

VII ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець має право:

● Вимагати від Замовника виконання умов цього

Договору;

● Отримувати від Замовника своєчасну та в

повному обсязі оплату за Договором;

● В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору або призупинити його виконання за наявності підстав визначених

Договором;

● Відмовити Замовнику у наданні Послуг за

Договором у випадку виявлення порушення

Замовником умов Договору;

● Змінювати в односторонньому порядку умови

Договору без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на Веб-сайті.

Виконавець зобов'язаний:

● Надавати Замовнику послуги відповідно до

более позднюю дату (более поздний набор потока участников курса). Стоимость такой услуги согласовывается Сторонами отдельно.

Заказчик обязан:

● в полном объеме произвести расчет за

приобретенный онлайн-курс,

● добросовестно выполнять указания и

рекомендации Исполнителя, которые

касаются прохождения онлайн-курса;

● сохранять конфиденциальность данных (логин и пароль), необходимых для доступа к информации и материалам онлайн-курса, презентаций, разъяснений, видео-файлов и

т.д.;

● строго соблюдать требования этой Публичной

Оферты в части защиты прав

интеллектуальной собственности;

● не допускать совершения действий,

направленных на умышленную порчу деловой репутации Исполнителя.

VII ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель имеет право:

● Требовать от Заказчика выполнения условий

настоящего Договора;

● Получать от Заказчика своевременную и в

полном объеме оплату по Договору;

● В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора или приостановить его выполнение при наличии

оснований определенных Договором;

● Отказать Заказчику в предоставлении услуг по Договору в случае выявления нарушения

Заказчиком условий Договора;

● Изменять в одностороннем порядке условия

Договора без перезаключения Договора, опубликовав изменения на Веб-сайте.

Исполнительобязан:

● Предоставлять Заказчику услуги в

соответствии с условиями Договора.

VIII РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА

8.1. Заказчик вправе заявить об одностороннем расторжении настоящего Договора без применения каких-либо финансовых санкций:

● в случае, если в течение 7 (семи)

календарных дней с момента получения доступа к онлайн-курсу Заказчик так и не начал прохождение онлайн-курса (не посмотрел ни одного модуля онлайн-курса или не выполнил ни одного домашнего

8.1.

умовДоговору.

VIII РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ЗІ СТОРОНИ ЗАМОВНИКА

Замовник має право заявити про одностороннє розірвання цього Договору без застосування будь-яких фінансових санкцій:

● у випадку, якщо протягом 7 (семи)

календарних днів з моменту отримання доступу до онлайн-курсу Замовник так і не розпочав проходження онлайн-курсу (не проглянув жодного з модулів онлайн-курсу або не виконав жодного домашнього завдання);

5


● у випадку, якщо протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання доступу до онлайн-курсу Замовник почав проходження онлайн-курсу, пройшов не більше 3 (трьох) його модулів, однак прийняв рішення про відмову від подальшого його проходження.

8.2. В інших випадках одностороннє розірвання Договору Замовником не допускається. 8.2.

8.3. У випадку, якщо після спливу семиденного періоду з моменту отримання доступу до 8.3. онлайн-курсу, Замовник з будь-яких причин самостійно прийняв рішення відмовитись від подальшого проходження курсу на будь-якому етапі його проходження, сума сплачених коштів

не повертається. Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами.

8.4. Одностороннє розірвання цього Договору зі Сторони Замовника неможливе, у випадку якщо Замовник вчинив порушення прав 8.4. інтелектуальної власності чи не дотримався вимог в частині недопущення порушення будь-яких авторських прав. У такому випадку Виконавець має право заблокувати доступ до онлайн-курсу та заявити про порушення прав інтелектуальної власності, а вартість оплачених Замовником послуг, не повертається.

8.5. Про намір розірвати Договір в односторонньому порядку, Замовник повинен звернутись з відповідним запитом до представника Виконавця або безпосередньо до Виконавця. 8.5.

8.6. У випадку розірвання Договору зі сторони Замовника в порядку визначеному п. 8.1 цього Договору, доступ Замовника до онлайн-курсу блокується, а вартість онлайн-курсу у повному обсязі повертається Замовнику протягом 14 8.6. (чотирнадцяти) календарних днів з моменту повідомлення про одностороннє розірвання цього Договору, на банківські реквізити Замовника.

8.7. Вартість банківської комісії чи комісії платіжних систем, вартість бронювання місця в онлайн-курсі, фактична вартість інформаційних

чи освітніх матеріалів, які були надані Замовнику за час проходження ним 8.7. онлайн-курсу і до моменту розірвання Договору,

не повертаються.

8.8. Сума сплаченої Замовником передоплати є

вартістю бронювання місця в групі онлайн-курсу. Вказана сума поверненню не підлягає.

задания);

● в случае, если в течение 7 (семи)

календарных дней с момента получения доступа к онлайн-курсу Заказчик начал прохождение онлайн-курса, прошел не более 3 (трех) его модулей, однако принял решение об отказе от дальнейшего его прохождения.

В других случаях одностороннее расторжение Договора Заказчиком не допускается.

В случае, если по истечении семидневного периода с момента получения доступа к онлайн-курсу, Заказчик по любым причинам самостоятельно принял решение отказаться от дальнейшего прохождения курса на любом этапе его прохождения, сумма уплаченных средств не возвращается. Заказчик не может требовать снижения стоимости услуг или возврата средств в случае, если он не воспользовался услугами.

Одностороннее расторжение настоящего Договора со стороны Заказчика невозможно, в случае если Заказчик совершил нарушение прав интеллектуальной собственности или не выполнил требований в части недопущения нарушения любых авторских прав. В таком случае Исполнитель вправе заблокировать доступ к онлайн-курсу и заявить о нарушении прав интеллектуальной собственности, а стоимость оплаченных Заказчиком услуг, не возвращается.

О намерении расторгнуть Договор в одностороннем порядке, Заказчик должен обратиться с соответствующим запросом к представителю Исполнителя или непосредственно к Исполнителю.

В случае расторжения Договора со стороны Заказчика в порядке определенном п. 8.1 настоящего Договора, доступ Заказчика к онлайн-курсу блокируется, а стоимость онлайн-курса в полном объеме возвращается Заказчику в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента уведомления об одностороннем расторжении настоящего Договора, на банковские реквизиты Заказчика. Стоимость банковской комиссии или комиссии платежных систем, стоимость бронирования места в онлайн-курсе, фактическая стоимость информационных или образовательных материалов, которые были предоставлены Заказчику за время прохождения им онлайн-курса и до момента расторжения Договора, не возвращаются.

8.8. Сумма уплаченной Заказчиком предоплаты является стоимостью бронирования места в группе онлайн-курса. Указанная сумма возврату

6


IX ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

IX ОГОВОРКА О ПРАВАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

9.1. Виконавець повідомляє, що онлайн-курс загалом та його окремі модулі, їх частини, є 9.1. об'єктами інтелектуальної власності та захищені авторськими правами.

9.2. Доступ Замовнику до придбаного онлайн-курсу,

його матеріалів та інформації, не передбачає права Замовника передавати доступ до 9.2. онлайн-курсу третім особам.

9.3. Виконавець надає Замовникові невиключну, обмежену, відкличну ліцензію на доступ до матеріалів онлайн-курсу без права субліцензування. Виконавець не передає 9.3. будь-яких прав інтелектуальної власності на матеріали онлайн-курсу та не надає дозволу на

їх використання в цілях інших, ніж визначені

Договором.

9.4. Вчинення зі сторони Замовника умисних чи

необережних дій чи бездіяльності, які спричинили розголошення, витік чи втрату інформації або її частини у публічний доступ

або у несанкціонований приватний доступ третіх 9.4. осіб, є порушенням прав інтелектуальної власності.

9.5. Порушенням авторських прав, зокрема, слід вважати вчинення Замовником дій з надання доступу до онлайн-курсу за плату або на безоплатній основі третім особам, несанкціоноване копіювання модулів онлайн-курсу або їх частин, в тому числі з 9.5. метою продажу вказаної інформації як власної, вчинення дій, спрямованих на отримання несанкціонованого доступу до онлайн-курсу чи

його частин за допомогою програмних методів з обходом захисних систем освітньої платформи, скрінкаст (відеозапис аудіовізуальної інформації з екрану) тощо.

9.6. Копіювання, модифікація, повне або часткове використання, публічне відтворення і поширення матеріалів онлайн-курсу суворо заборонено.

9.7. Логотипи Виконавця є зареєстрованими знаками для товарів і послуг (торгові марки), використання яких без прямого дозволу Виконавця є забороненим. 9.6.

9.8. У випадку виявлення факту вчинення зі сторони Замовника дій чи бездіяльності, які призвели до розголошення, витоку, втрати інформації, яка надається в рамках онлайн-курсу або надання 9.7. доступу до онлайн-курсу третім особам за плату

або на безоплатній основі, іншого порушення прав інтелектуальної власності, Виконавець має право застосувати відносно Замовника санкції,

Исполнитель сообщает, что онлайн-курс в целом и его отдельные модули, их части, являются объектами интеллектуальной собственности и защищены авторскими правами.

Доступ Заказчика к приобретенному онлайн-курсу, его материалов и информации, не предусматривает права Заказчика передавать доступ к онлайн-курсу третьим лицам.

Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительную, ограниченную, отзывную лицензию на доступ к материалам онлайн-курса без права сублицензирования. Исполнитель не передает каких-либо прав интеллектуальной собственности на материалы онлайн-курса и не предоставляет разрешение на их использование в целях иных, чем определенные Договором.

Совершение со стороны Заказчика умышленных или неосторожных действий или бездействия, повлекших разглашение, утечку или потерю информации или ее части в публичный доступ или в несанкционированный частный доступ третьих лиц, является нарушением прав интеллектуальной собственности.

Нарушением авторских прав, в частности, следует считать совершение Заказчиком действий по предоставлению доступа к онлайн-курсу за плату или на безвозмездной основе третьим лицам, несанкционированное копирование модулей онлайн-курса или их частей, в том числе с целью продажи указанной информации как собственной, совершение действий, направленных на получение несанкционированного доступа к онлайн-курсу или его частей с помощью программных методов с обходом защитных систем образовательной платформы, скринкаст (видеозапись аудиовизуальной информации с экрана) и др.

Копирование, модификация, полное или частичное использование, публичное воспроизведение и распространение материалов онлайн-курса строго запрещено. Логотипы Исполнителя являются зарегистрированными знаками для товаров и услуг (торговые марки), использование которых без прямого разрешения Исполнителя запрещено.

не подлежит.

7


передбачені цією публічною Офертою.

X САНКЦІЇ

10.1. У випадку, якщо Замовник допустив порушення прав інтелектуальної власності, Виконавець має право:

● тимчасово, на строк до 72 (семидесяти двох)

годин заблокувати Замовникові доступ до онлайн-курсу (унеможливити подальше проходження модулів онлайн-курсу Замовником), з метою провести перевірку достовірності наявної інформації про вчинене Замовником порушення;

● остаточно та безстроково заблокувати Замовникові доступ до онлайн курсу (унеможливити подальше проходження модулів онлайн-курсу Замовником), у випадку наявності достовірних даних та доказів вчинення Замовником будь-якого порушення прав інтелектуальної власності;

● вимагати від Замовника негайного припинення вчинення порушення прав;

● стягнути із Замовника штраф у п'ятикратному розмірі вартості придбаного Замовником онлайн-курсу;

● звернутись до компетентних органів державної влади з метою захисту порушеного права.

10.2. Санкції можуть бути застосовані Виконавцем лише у разі, коли певні конкретні факти і обставини дозволяють припустити, що саме Замовник або пов'язані з ним особи, вчинили порушення прав інтелектуальної власності.

10.3. Застосування санкцій відносно Замовника є правом Виконавця і санкції можуть бути повністю або частково застосовані відносно Замовника на власний розсуд Виконавця.

10.4. Замовник має право заявити про незгоду із застосованими відносно нього санкціями повністю або частково, повідомивши про таку незгоду Виконавця письмово або засобами електронного зв'язку.

XI ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.8. В случае выявления факта совершения со стороны Заказчика действий или бездействия, которые привели к разглашению, утечке, потери информации, предоставляемой в рамках онлайн-курса или предоставление доступа к онлайн-курсу третьим лицам за плату или на безвозмездной основе, иного нарушения прав интеллектуальной собственности Исполнитель вправе применить в отношении Заказчика санкции, предусмотренные настоящей публичной Офертой.

X САНКЦИИ

10.1. В случае, если Заказчик допустил нарушения прав интеллектуальной собственности, Исполнитель имеет право:

● временно, на срок до 72 (семидесяти двух)

часов заблокировать Заказчику доступ к онлайн-курсу (исключить дальнейшее прохождения модулей онлайн-курса Заказчиком), с целью провести проверку достоверности имеющейся информации о совершенном Заказчиком нарушении;

● окончательно и бессрочно заблокировать Заказчику доступ к онлайн-курсу (исключить дальнейшее прохождение модулей онлайн-курса Заказчиком), в случае наличия достоверных данных и доказательств совершения Заказчиком любого нарушения прав интеллектуальной собственности;

● требовать от Заказчика немедленного прекращения совершения нарушения прав;

● взыскать с Заказчика штраф в пятикратном

размере стоимости приобретенного

Заказчиком онлайн-курса;

● обратиться в компетентные органы

государственной власти с целью защиты

нарушенного права.

10.2. Санкции могут быть применены Исполнителем

только в случае, когда определенные конкретные факты и обстоятельства позволяют предположить, что именно Заказчик или связанные с ним лица, совершившие нарушение прав интеллектуальной собственности.

10.3. Применение санкций в отношении Заказчика является правом Исполнителя и санкции могут быть полностью или частично применены в отношении к Заказчику по собственному усмотрению Исполнителя.

10.4. Заказчик вправе заявить о несогласии с примененными в отношении него санкциями полностью или частично, уведомив о таком несогласии Исполнителя письменно или средствами электронной связи.

8


11.1. Замовник дає згоду на збір і обробку його персональних даних з такою метою:

● для ідентифікації Замовника;

● для безпосереднього надання

інформаційно-освітніх послуг;

● для таргетування рекламних оголошень;

● для відправки електронної кореспонденції

(повідомлення про новини, акції або

спеціальні пропозиції);

● для зберігання інформації в CRM-системі

(базі даних клієнтів).

11.2. Виконавець має право на надання доступу до

персональних даних Замовника, у випадку залучення підрядників для надання послуг та організації рекламних кампаній. Підрядники можуть отримати доступ до частини персональних даних Замовника.

11.3. Виконавець гарантує, що здійснюватиме всі достатні та розумні заходи для запобігання несанкціонованого доступу до персональної інформації і даних, отриманих від Замовника.

11.4. Згода на зберігання та обробку персональних даних має необмежений термін дії.

11.5. Дані та інформація, яку має право збирати та оброблювати Виконавець:

● інформація, яку надає Замовник: прізвище, ім'я, по-батькові, адреса електронної пошти, номер телефону, адреси соціальних мереж, стать, інформація про місце навчання чи роботи тощо;

● інформація про придбані Замовником послуги, стан проходження онлайн-курсу, якість виконання домашніх завдань Замовником;

● дані, що автоматично генеруються внаслідок користування Веб-сайтом: дата і час відвідування Веб-сайту, переглянуті сторінки, переходи за посиланнями, пошукові запити, файли cookies тощо;

● дані про технології, які використовує Замовник для доступу до Веб-сайту: про інтернет-провайдера, IP-адресу, характеристики та налаштування електронних пристроїв і програмного забезпечення, що використовуються для доступу до Веб-сайту.

● дані, необхідні для функціонування сервісів таргетування реклами.

XII ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

XI ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Заказчик дает согласие на сбор и обработку его персональных данных с такой целью:

● для идентификации Заказчика;

● для непосредственного предоставления

информационно-образовательных услуг;

● для таргетирования рекламных объявлений; ● для отправки электронной корреспонденции

(сообщения о новостях, акциях или

специальных предложениях)

● для хранения информации в CRM-системе

(базе данных клиентов).

11.2. Исполнитель имеет право на предоставление

доступа к персональным данным Заказчика, в случае привлечения подрядчиков для оказания услуг и организации рекламных кампаний. Подрядчики могут получить доступ к части персональных данных Заказчика.

11.3. Исполнитель гарантирует, что будет осуществлять все достаточные и разумные меры для предотвращения несанкционированного доступа к персональной информации и данных, полученных от Заказчика.

11.4. Согласие на хранение и обработку персональных данных имеет неограниченный срок действия.

11.5. Данные и информация, которую имеет право собирать и обрабатывать Исполнитель:

● информация, которую предоставляет Заказчик: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер телефона, адреса социальных сетей, пол, информация о месте учебы или работы и т.д.;

● информация о приобретенных Заказчиком услуги, состояние прохождения онлайн-курса, качество выполнения домашних заданий Заказчиком;

● данные, которые автоматически генерируются в результате пользования Веб-сайтом: дата и время посещения Веб-сайта, просмотренные страницы, переходы по ссылкам, поисковые запросы, файлы cookies и т.д.;

● данные о технологиях, которые использует Заказчик для доступа к Веб-сайту: об интернет-провайдере, IP-адрес, характеристики и настройки электронных устройств и программного обеспечения, используемых для доступа к Веб-сайту.

● данные, необходимые функционирования таргетирования рекламы.

для сервисов

9


ВИКОНАВЦЯ

12.1. Виконавець не гарантує, що проходження Замовником онлайн-курсу принесе Замовникові заявлений результат, оскільки наявність або відсутність заявлених результатів проходження онлай-курсу не повною мірою залежить від Виконавця.

12.2. Результати різних Замовників можуть сильно відрізнятися при проходженні одного і того ж онлайн-курсу, залежно від обсягу докладених зусиль, дисциплінованості Замовника, якості підходу до освоєння інформації та її практичного застосування, особистих вмінь Замовника.

12.3. Незгода з думкою або позицією спікерів, авторів модулів онлайн-курсу не є підставою для одностороннього розірвання цієї Оферти зі сторони Замовника.

12.4. Виконавець не несе відповідальність за порушення строків надання послуг або ненадання послуг, у випадку, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили.

12.5. Виконавець не несе відповідальність за короткострокові (не більше 12 годин поспіль) перебої у функціонуванні платформи для надання доступу до онлайн-курсу, внаслідок технічних неполадок чи проведення ремонтних робіт.

12.6. Сумарний обсяг фінансової відповідальності Виконавця обмежується сумою, сплаченою Замовником в якості оплати послуг за цією Офертою.

XIII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Замовник гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення і виконання Договору, що вказав достовірні дані під час замовлення, бронювання послуг.

13.2. Виконавець гарантує, що має достатній обсяг прав і повноважень від автора/авторів онлайн-курсу творця/творців іншого контенту, доступ до якого надається Замовнику в рамках проходження онлайн-курсу.

13.3. У разі виникнення будь-яких спорів, Сторони повинні вживати заходів позасудового врегулювання, шляхом проведення спільних консультацій, направлення досудових вимог, претензій і надання відповідей на такі вимоги, претензії у строк до 10 (десяти) робочих днів з моменту їх отримання.

13.4. До цього Договору застосовуються норми та

XII ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

12.1. Исполнитель не гарантирует, что прохождение Заказчиком онлайн-курса принесет Заказчику заявленный результат, поскольку наличие или отсутствие заявленных результатов прохождения онлайн-курса не в полной мере зависит от Исполнителя.

12.2. Результаты различных Заказчиков могут сильно отличаться при прохождении одного и того же онлайн-курса, в зависимости от объема прилагаемых усилий, дисциплинированности Заказчика, качества подхода к освоению информации и ее практического применения, личных умений Заказчика.

12.3. Несогласие с мнением или позицией спикеров, авторов модулей онлайн-курса не является основанием для одностороннего расторжения настоящей Оферты со стороны Заказчика.

12.4. Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг или непредоставления услуг, в случае, если такое нарушение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.5. Исполнитель не несет ответственность за краткосрочные (не более 12 часов подряд) перебои в функционировании платформы для предоставления доступа к онлайн-курса, в результате технических неполадок или проведения ремонтных работ.

12.6. Суммарный объем финансовой ответственности Исполнителя ограничивается суммой, уплаченной Заказчиком в качестве оплаты услуг за этой Офертой.

XIII ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Заказчик гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора, указал достоверные данные при заказе, бронировании услуг.

13.2. Исполнитель гарантирует, что имеет достаточный объем прав и полномочий от автора / авторов онлайн-курса создателя / создателей другого контента, доступ к которому предоставляется Заказчику в рамках прохождения онлайн-курса.

13.3. В случае возникновения каких-либо споров, Стороны должны принимать меры внесудебного урегулирования путем проведения совместных консультаций, направление досудебных требований,

10


вимоги законодавства України.

13.5. Всі вказані Замовником засоби зв'язку є

належним та допустимим засобами для обміну інформацією спрямованої на виконання цього Договору.

13.6. Замовник підтверджує та погоджується, що надання послуги може здійснюватись як українською, так і російською мовами.

13.7. Кожен користувач Веб-сайту зобов'язаний утримуватись від вчинення дій, які спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до онлайн-курсу.

13.8. Сторони визнають юридичну силу документів, складених в електронній формі, які направляються електронною поштою за вказаними в договорі реквізитами, якщо можливо достовірно встановити, що документ виходить від сторони договору.

13.9. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, спрямоване з електронної поштової адреси Сторони, висловлює її справжнє волевиявлення і намір укласти, змінити чи розірвати домовленості у відповідності до значення тієї чи іншої дії, визначеної Договором.

претензий и предоставление ответов на такие требования, претензии в срок до 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения.

13.4. К этому Договору применяются нормы и требования законодательства Украины.

13.5. Все указанные Заказчиком средства связи являются надлежащим и допустимым средствами для обмена информацией направленной на выполнение настоящего Договора.

13.6. Заказчик подтверждает и соглашается, что предоставление услуги может осуществляться как на украинском, так и на русском языках.

13.7. Каждый пользователь Веб-сайта обязан воздерживаться от совершения действий, направленных на получение несанкционированного доступа к онлайн-курсу.

13.8. Стороны признают юридическую силу документов, составленных в электронной форме, направляемых по электронной почте по указанным в договоре реквизитам, если возможно достоверно установить, что документ исходит от стороны договора.

13.9. Стороны исходят из того, что электронное сообщение, направленное с электронного почтового адреса Стороны, выражает ее настоящее волеизъявление и намерение заключить, изменить или расторгнуть договоренности в соответствии со значением того или иного действия, определенного Договором.

Реквізити та дані Виконавця зазначаються у Рахунку на сплату за інформаційно консультаційні послуги, який надається Замовникові засобами електронної пошти.

e-mail: dmitrovstopmotion@gmail.com

Редакція діє з 29 червня 2020 року.

Реквизиты и данные Исполнителя указываются в счете на оплату за информационно консультационные услуги, который предоставляется Заказчику по электронной почте.

РЕКВІЗИТИ / РЕКВИЗИТЫ

11


Made on
Tilda